Layer
2015
Stainless steel bowl

Copyright Simon Colabufalo 2017