88
2006
Plywood rocking chair

Copyright Simon Colabufalo 2017